Екологічні фактори планування міст

Різноманіття компонентів, формують навколишнє середовище міста, може бути поділене на дві групи: природні (клімат, рельєф, вода, грунт, рослинність тощо) і штучно створені антропогенні (шум, вібрація, електромагнітне випромінювання та ін.) В основі екологічного підходу до планування і забудову міст вивчення взаємозв'язків і взаємодії між ними і виявлення породжуваних цим взаємодією їх нових якостей і характеристик, що впливають на навколишнє середовище. При цьому оцінка стану останньої проводиться за відповідними критеріями «екологічності» нормам, стандартам, показникам статистичної звітності, серед яких найбільш повно в даний час визначені санітарно гігієнічні нормативи. В їх основі показник екологічної ємності території «максимально можлива в конкретних умовах даного району біологічна продуктивність всіх його біогеоценозів, агро та урбоценозов» (СБ Чистякова), з чим пов'язані обмеження по екологічних навантажень на природні комплекси та їх стійкості до антропогенних впливів.

Оцінка стану навколишнього середовища, що включає аналіз існуючого стану і прогноз майбутнього, націлена на виявлення характеру змін у ній і встановлення територіальних масштабів їх прояви. Досліджуються всі компоненти середовища, які в підсумку синтезуються в сумарну, комплексну оцінку її стану.