Раціональне функціональне зонування

Найважливішим завданням комплексного розвитку територіальних систем є охорона навколишнього середовища, яке вирішується на основі екологічно взаємообумовленості розміщення всіх видів будівництва, місць масового відпочинку населення, проведення природоохоронних заходів. При цьому особливого значення набуває здійснюване з урахуванням екологічних вимог, раціональне функціональне зонування, що не тільки забезпечує ефективну організацію житлових і виробничих територій, але й збереження цінних природних ландшафтів.

В умовах ускладнення екологічної обстановки завданням районного планування стає створення передумов для збереження екологічної рівноваги, що забезпечує саморегуляцію, охорону і відтворення основних компонентів природного середовища атмосферного повітря, водних ресурсів, грунтового покриву, рослинності, тваринного світу. У комплексі еколого-орієнтованих заходів розглядаються і питання створення системи охоронюваних територій (природні парки, заповідники, заказники та ін); охорони і поліпшення ландшафтів (збереження і поліпшення їх вигляду і естетичних якостей, рекультивація територій і т.д.); охорони пам'яток історії та культури (систематизація пам'яток та розробка заходів щодо їх охорони та використання у взаємній ув'язці з навколишнім природним середовищем).