Аналіз стану водних об’єктів

Аналіз стану водних об’єктів спирається на характеристики таких великих джерел забруднень, як житлово-комунальне господарство, промислові підприємства, сільське господарство, сучасне використання водних об’єктів, джерел живлення водотоків і водойм (підземні води, поверхневий стік, атмосферні опади). Головна увага в захисті водних об’єктів від забруднень відводиться заходам технічного характеру. Разом з тим, вирішення проблеми забруднення поверхневих та зливових стоків забезпечується вдосконаленням прийомів експлуатації міських територій, стану зливової каналізації, стоків дренажних систем.

Стан повітряного басейну аналізується з позицій небезпеки його забруднення, пов’язаної з природно-кліматичними факторами конкретної території міста, їх здатністю поглинати або розсіювати шкідливі домішки. У процесі аналізу визначаються джерела шкідливих викидів (промисловість, енергетика, автотранспорт), райони наднормативної концентрації забруднень, що дозволяє оцінити і виділити на території міста ділянки з допустимим, слабким, помірним і сильним рівнями забруднень.

Головними питаннями аналізу стану грунтового покриву є ерозія грунтів та їх забруднення, а також інвентаризація порушених в результаті господарської діяльності територій. На підставі водної та вітрової ерозії проводиться оцінка територій з виявленням ділянок різної ерозійної небезпеки і розробляються пропозиції щодо охорони грунтів. Ступінь хімічного забруднення грунтів (пов’язана з використанням пестицидів, мінеральних добрив, викидами шкідливих речовин промисловістю) визначається величиною відхилення рівня концентрації забруднень від гранично допустимих показників. На основі цих оцінок розробляється схема районування території міста з виділенням найбільш небезпечних зон забруднень.